June 14, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

Hanuman Chalisa Kannada Lyrics

1 min read
Hanuman Chalisa Hindi English Kannada

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೂಜಾ-ರಾಜ ನಿಜಾ ಮನು ಮುಕುರಾ ಸುಧಾರೀ
ಬಾರನೋ ರಹುಭಾರಾ ಬಿಮಲಾ ಯಶಾ ಜೋ ದಯಾಕಾ ಫಾಲಾ ಚಾರೀ
ಬುದ್ಧಈ-ಹೀನ್ ತಾನು ಜನ್ನೀಕಾಯ ಸುಮೀರೋ ಪವನಾ ಕುಮಾರಾ
ಬಾಲಾ-ಬುದ್ಧಈ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹೂ ಮೋಹಿ ಹರಾಹ ಕಲೇಶಾ ವಿಕಾರಾ

ಜಐ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ
ಜಐ ಕಪಿಸ್ ತಿಹುನ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ್
ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ
ಅಂಜಾನಿ-ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ್ ನಾಮಾ

ಮಹಾಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ
ಕುಮಾತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ
ಕನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ

ಹಾಥ್ ವಜ್ರ ಔರ ಧುವಜೇ ವಿರಾಜೇ
ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ್ ಜನೇಹು ಸಜಈ

ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಾಗ ವಂದನ

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುನಿ ಅತಿ ಚತುರ
ರಾಮ ಕಜ್ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ

ಪ್ರಬು ಚರಿತ್ರ ಸುನೀಬೇ-ಕೋ ರಸಿಯಾ
ರಾಮ ಲಖಾನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ

ಸುಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧಾರೀ ಸಿಯಾಹೀ ದಿಖಾವಾ
ವಿಕತ ರೂಪ ಧಾರೀ ಲಾಂಕ ಜರವಾ

ಭೀಮಾ ರೂಪ ಧಾರೀ ಅಸುರ ಸಂಘರೇ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಜ್ ಸಂವರೇ

ಲಾಯೇ ಸಂಜೀವನ ಲಖಾನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಾಶಿ ಊರ ಲಾಯೇ

ರಘುಪತಿ ಕಿನ್ಹೀ ಬಹುತ್ ಬದಐ
ತುಮ್ ಮಾಮ ಪ್ರಿಯೇ ಭಾರತ-ಹಿ-ಸಮ ಭಾಯಿ

ಸಾಹಸ ಬದನ್ ತುಮ್ಹಾರೋ ಯಶ ಗಾವೇ
ಆಸಾ-ಕಹೀಂ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೇ

ಸಂಕಾಧಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ
ನಾರದ-ಸರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾನ ತೇ
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹೀಂ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ

ತುಮ್ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಹೀಂ ಕೀನ್ಹಾ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯೇ ರಾಜ್ಪದ ದೀನ್ಹಾ

ತುಮ್ಹಾರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭಿಶನ ಮನಾ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸುಬ ಜಾಗ ಜನಾ

ಯುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಜೋಜನ ಪಾರ ಭಾನು
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜನು

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಹೀ
ಜಲಧಿ ಲಾಂಗೀ ಗಯೆ ಅಚರಾಜ ನಹೀ

ದುರ್ಗಾಮ ಕಜ್ ಜಗತ ಕೆ ಜೇಟೆಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹಾ ತುಮ್ಹ್ರೆ ಟೈಟೆ

ರಾಮ ದ್ವಾರೇ ತುಮ್ ರಖ್ವಾರೇ
ಹೋಟ ನ ಅಗ್ಯ ಬೀನುಂ ಪೈಸಾರೇ

ಸುಬ ಸುಖ ಲಾಹಏ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸಾರ ನ
ತುಮ್ ರಕ್ಷಕ ಕಹು ಕೋ ದರ ನಾ

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮಹಾರೋ ಆಪೈ
ತಿನೋಂ ಲೋಕ ಹಂಕ್ ತೇ ಕನ್ಪೈ

ಭೂತ್ ಪಿಸಾಚ್ ನಿಕತ ನಹೀಂ ಆವಾಈ
ಮಹಾವೀರ ಜಬ್ ನಾಮ ಸುನವಏ

ನಸ್ ರೋಗ ಹರೇ ಸಬ್ ಪೀರಾ
ಜಪಾತ್ ನಿರಂತರ ಹನುಮಂತ ಬೀರಾ

ಸಂಕತ ಸೆ ಹನುಮಾನ ಚೂದಾವಏ
ಮನ ಕರಮ ವಚನ ದಯಾನ ಜೋ ಲಾವಾಈ

ಸಬ್ ಪಾರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ
ತೀನ ಕೆ ಕಜ್ ಸಕಲ ತುಮ್ ಸಜಾ

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವಾಈ
ಸೋಹಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವಾಈ

ಚಾರೋನ್ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರ್ಸಿಧ ಜಗತ ಉಜೀಯಾರಾ

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೆ ತುಮ್ ರಖ್ವಾರೇ
ಅಸುರ ನೀಕಂದನ ರಾಮ ದುಲ್ಹರೇ

ಅಷ್ಟಾ-ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೆ ಧತಾ
ಆಸ-ವಾರ ದೀನ ಜಂಕೀ ಮಾತಾ

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೆ ಪಾಸಾ
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೆ ದಾಸಾ
ತುಮ್ಹಾರೆ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವಾಈ
ಜನಾಮ-ಜನಾಮ ಕೆ ದುಖ ಬಿಸ್ರಾವಾಈ
ಅಂತ-ಕಾಲ ರಘುವೀರ ಪುರ್ ಜಯೀ
ಜಹಾನ ಜನಾಮ ಹರಿ-ಭಕ್ತ್ ಕಹಾಯೀ

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ ನ ಧರೇಹೀ
ಹನುಮಂತ ಸೆ ಹಿ ಸರ್ವಿ ಸುಖ ಕರೇಹೀ

ಸಂಕತ ಕಟೇ-ಮೈಟ್ ಸಬ್ ಪೀರಾ
ಜೋ ಸುಮೀರಾಈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ

ಜಐ ಜಐ ಜಐ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಹೀಂ
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೆ ನ್ಯಾಹೀನ

ಜೋ ಸತ ಬರ ಪಥ ಕರೇ ಕೋಹೀ
ಚುತೇಹೀ ಬಂಧೀ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಹಿ
ಜೋ ಯಾ ಪಾಧೇ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ
ಹೋಯೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸಖೀ ಗೌರೀಸಾ
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ
ಕೀಜಈ ನಾಥ ಹೃದಯೆ ಮೇಂ ಡೆರಾ

ಪವನ ತನಾಯ ಸಂಕತ ಹರಾನಾ
ಮಂಗಲಾ ಮುರತಿ ರೂಪ
ರಾಮ ಲಖಾನಾ ಸೀತಾ ಸಹಿತಾ
ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸೂರ ಭೂಪ..ಆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *