June 15, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

admin@majhilekhani.com

1 min read

राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या॥१॥ भूमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे प्रभुनाम नित्य गावे,...

1 min read

आभाळावाणी विशाल हृद्य तुझे, फुलपाखरावाणी चंचल मन तुझे, आरशात पाहता प्रतिबिंब तुझे, आरशा हि लाजे पाहून रूप तुझे..!!

1 min read

अरे खोपयामधी खोपासुगरनीचा चांगलादेखा पिलासाठी तिनंझोका झाडाले टांगला .. पिलं निजले खोपयातजसा झूलता बंगलातिचा पिलामिध जीवजीव झाडाले टांगला ..! सुगिरन...

1 min read

उठा उठा चिऊताईसारीकडे उजाडलेडोळे तरी मिटलेलेअजुनही, अजुनही सोनेरी हे दूत आलेघरटयाचया दारापाशीडोळयांवर झोप कशीअजुनही, अजुनही ? लगबग पांखरे हीगात गात...

इकडे तिकडे चोहीकडे 1 min read

वरती खाली मोद भरे , वायूसंगे मोद फिरेनभांत भरला,दिशांत फिरला, जगांत उरलामोद विवहरतो चोहिकडे सूयरिकरण सोनेरी हे , कौमुिद ही...

Hanuman Chalisa Hindi English Kannada 1 min read

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೂಜಾ-ರಾಜ ನಿಜಾ ಮನು ಮುಕುರಾ ಸುಧಾರೀಬಾರನೋ ರಹುಭಾರಾ ಬಿಮಲಾ ಯಶಾ ಜೋ ದಯಾಕಾ ಫಾಲಾ ಚಾರೀಬುದ್ಧಈ-ಹೀನ್ ತಾನು ಜನ್ನೀಕಾಯ ಸುಮೀರೋ ಪವನಾ ಕುಮಾರಾಬಾಲಾ-ಬುದ್ಧಈ...